******NEXT SHOW ******
Fri & Sat Sept 9th & 10th, Miceks Bar, Columbus NE